1. Postanowienia ogólne:
  a. Organizatorem konkursów jest portal Zielona Polska.
  b. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia.
  c. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia
  a. W każdym konkursie można przesłać tylko jedno hasło reklamowe lub inną pracę kreatywną, której dotyczy konkurs.
  b. Zgłoszenie musi być wynikiem własnej, indywidualnej pracy uczestnika.
  c. Osoba zgłaszająca pracę musi wyrazić zgodę na regulamin konkursu, zaznaczając odpowiednie pole podczas przesyłania zgłoszenia.
 3. Czas trwania konkursu
  a. Każdy konkurs ma określony czas trwania, wskazany przez licznik umieszczony na stronie konkursowej.
 4. Wymogi konkursowe
  a. Każda osoba przesyłająca zgłoszenie musi odpowiedzieć na pytanie wiedzowe lub wykonać inne zadanie związane z konkursem.
  b. Uczestnik musi wypromować jeden z niekomercyjnych artykułów publikowanych na portalu Zielona Polska poprzez udostępnienie go na swoich profilach w mediach społecznościowych.
  c. Udostępnienie artykułu musi być publiczne, aby mogło zostać zweryfikowane przez organizatora.
 5. Weryfikacja i wybór zwycięzcy
  a. Po zakończeniu konkursu, prace będą oceniane przez zespół redakcyjny portalu Zielona Polska.
  b. Zwycięzca zostanie wytypowany na podstawie oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematem konkursu.
  c. Ze zwycięzcą skontaktujemy się drogą e-mailową w celu uzyskania adresu do przesłania nagrody.
 6. Nagrody a. Nagrody w konkursach są określone indywidualnie dla każdego konkursu.
  b. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.
 7. Prawa autorskie
  a. Uczestnik, przesyłając swoją pracę, oświadcza, że posiada do niej pełne prawa autorskie.
  b. Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, bezpłatnej licencji na korzystanie z przesłanej pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz portalem Zielona Polska.
 8. Dyskwalifikacja
  a. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, w tym przesłania pracy niespełniającej wymogów konkursowych lub niewłasnego autorstwa.
  b. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy nie spełnią warunku udostępnienia artykułu w mediach społecznościowych.
 9. Postanowienia końcowe
  a. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie konkursowej.
  b. Wszelkie spory związane z konkursami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  a. Przesyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności portalu Zielona Polska oraz o publikowanie ich w przypadku zwycięztwa w konkursie.
  b. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagród.
  c. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia konkursu i jest dostępny na stronie internetowej portalu Zielona Polska.